Stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

 3. Uchwała Nr IX/66/2019  Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk;

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

 

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Buk:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia

 1. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 1. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawą otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.  600,00 zł netto. 

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.


ZASIŁEK SZKOLNY

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

 3. Uchwała Nr XXXVI/196/05 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk;

 

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 620,00 zł.

Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Podstawą ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć rodziców, klęska żywiołowa, pożar, kradzież lub zalanie mieszkania lub inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy oraz niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

pliki do pobrania: