Przeciwdziałanie przemocy

Doświadczasz przemocy?

Pierwszy krok
Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne (art.2 pkt.2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Osobą, która doświadcza przemocy w rodzinie może być każdy, a szczególnie współmałżonek, partner, rodzice, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku. Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego z nas. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów.

 

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na terenie Miasta i Gminy Buk

 • Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku, do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 • Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę. – Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
 • Jeśli działania interwencyjne podejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.
 • Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
 • Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
 • Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
 • Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą meilową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Pierwszy kontakt

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, ul. Ratuszowa 1, tel. 618940220
 2. Komisariat Policji w Buku, ul.  Wegnera 14, 64-320 Buk, tel. 47 771 30 00
 3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje przewodniczący tel. 618940222


Skład zespołu


Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. Marietta Jurgas- Zastępca kierownika/asystent rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku
2.Feliks Straburzyński- członek GKRPA – Urząd Miasta i Gminy Buk
3. Michał Biskup- Kierownik ogniwa Prewencji – Komisariat Policji Buk
4. Natalia Szymańska- Pedagog szkolny- Szkoła Podstawowa w Buku
5. Daniel Przewoźny- kurator sądowy- Sąd Rejonowy Grodzisk Wlkp.
6.Lidia Przybylska- Borowczyk- pedagog szkolny- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Niepruszewie
7. Alina Żybura- wychowawca przedszkolny- Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku
8. Małgorzata Ratajczak-Zawodna- pedagog szkolny- Szkoła Podstawowa w Dobieżynie
9. Agnieszka Słaby- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku
10. Katarzyna Roszkowska- pedagog szkolny- Szkoła Podstawowa w Szewcach

PRZYDATNE LINKI:

 1. Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl
 2. Fundacja „Dzieci Niczyje” www.fdn.pl
 3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051801493