Pomoc Społeczna/ Niepełnosprawność

I. Pomoc społeczna – wprowadzenie

Pomoc społeczna ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są
obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

II. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu.

III.  Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanym kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanym kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym kryterium dochodowym rodziny.

Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek
został złożony) pomniejszoną o:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

IV. Zasady udzielania pomocy społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku wspiera osoby i rodziny w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności, 
 4. bezrobocia, 
 5. niepełnosprawności, 
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie, 
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
 13. alkoholizmu lub narkomanii, 
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im
pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.
Decyzje o przyznaniu lub odmowie
przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.

V. Świadczenia z pomocy społecznej


Świadczenia finansowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej to:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 
  z nauką języka polskiego dla cudzoziemców,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niefinansowe udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to m.in.:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • schronienie,
 • posiłki,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa.

UZYSKANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

Załączniki:

 • dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu),
 • odpis skrócony aktu urodzenia  (do wglądu) - w przypadku dziecka w wieku od 16 do 18 lat.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter, pokój 031B
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 705 lub 706, w godz. 7.30-14.30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.
Odbiór orzeczenia: parter, pokój 08.
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30

Orzeczenie odbiera wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Istnieje możliwość odwołania  się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania   o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia , odwołanie składa się w pokoju 031B  - bez opłat