Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla, spełniających łącznie poniższe trzy warunki, osób:

 • posiadających tytuł prawny do lokalu;
 • spełniających kryterium dochodowe;
 • zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925,00 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1375,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 1100,00 zł (Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r.;
 • świadczenie wychowawcze;
 • dodatek wychowawczy.dopłaty do czynszu , o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

Powierzchnia normatywna

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia użytkowa kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 22,00 zł.

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytułu prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;

 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;

 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;

 • druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 • informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

 • punktowa karta lokalu (należy wypełnić w przypadku, gdy stawka czynszu, odszkodowania, eksploatacji + fundusz remontowy [z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu] jest wyższa niż 4,90 zł / m2);

 • jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy;

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;

  • emerytura/renta – decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;

  • alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);

  • uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

  • korzystanie z pomocy społecznej poza Poznaniem – zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 • podania aktualnego numeru rachunku bankowego;

 • podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego;

 • wypełnienia druku „Informacja zarządcy” dotyczącego struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

 • wypełnienia punktowej karty lokalu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Jeżeli chcesz:

-otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego;
- otrzymać wniosek o ustalenie prawa dododatku mieszkaniowego; 
- złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego;
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Buku przy ul. Ratuszowej 1, 64-320 Buk
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku czynny jest w następujących godzinach:
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek, piątek: od 7:00 do 15:00
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 61 8940-226.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


POZOSTAŁE INFORMACJE


Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatek energetyczny

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA?

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,80 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 • rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną  (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Jeżeli chcesz:

-otrzymać informację na temat dodatku energetycznego;
- otrzymać wniosek o ustalenie prawa dododatku energetycznego;
 
- złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego;
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Buku przy ul. Ratuszowej 1, 64-320 Buk
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku czynny jest w następujących godzinach:
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek, piątek: od 7:00 do 15:00
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem 61 8940-226.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

POZOSTAŁE INFORMACJE


Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Pliki do pobrania: