Bukowskie świadczenie żłobkowe

BUKOWSKIE ŚWIADCZENIE ŻŁOBKOWE

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym oraz klubie dziecięcym.

Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła w wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny.

Nie sprawdza się sytuacji dochodowej wnioskodawcy, ponieważ przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

Należy spełnić poniższe warunki:

- oboje rodzice zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Buk;

- w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika -Miasto i Gmina Buk;

- zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny lub klub dziecięcy.

Wysokość świadczenia wynosi:

- 300 zł miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym;

- 200 zł miesięcznie za pobyt dziecka w klubie dziecięcym.

Świadczenie wypłacane jest na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny lub klubik dziecięcy, wskazany w umowie o objęcie dziecka opieką.

Do wniosku należy dołączyć:

    1. umowę o objęcie dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny lub klub dziecięcy;

    2. kserokopie pierwszych stroń zeznań podatkowych za poprzedni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem ich złożenie do urzędu skarbowego;

    3. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie sadu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie o przysposobieniu dziecka;

    4. oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentów;

    5. oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.