REFUNDACJA PODATKU VAT

SKŁADANIE WNIOSKU o refundację podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

I. Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Należy łącznie spełnić dwa warunki:

- warunek 1:

Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

- warunek 2:

Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

-w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100 zł netto

-w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł netto na osobę

II. Kto składa wniosek

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

III. Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się:

-na piśmie

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Buk, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/ -za pomocą środków komunikacji elektronicznej

                                                            POBIERZ WNIOSEK

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT

-przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek. 

IV. Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku

W każdym przypadku:

-faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

-dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

-dokumenty zaświadczające o dochodzie

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

- dowód zasądzenia alimentów,

- informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,

- informacje o przyznanym stypendium,

-informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

  V. Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

- do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

- po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku. Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.