dodatek osłonowy

Dnia 18 stycznia 2024 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

To wsparcie dla osób borykających się z rosnącymi cenami gazu i prądu. 

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca                                  i gospodarująca).
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie                   z nią zamieszkujące i gospodarujące).
  3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

  • w gospodarstwie jednoosobowym: 228,80 zł lub 286 zł*
  • w gospodarstwie 2-3-osobowym: 343,20 zł lub 429 zł*
  • w gospodarstwie 4-5-osobowym: 486,20 zł lub 607,75 zł*
  • w gospodarstwie co najmniej 6-osobowym 657,80 zł lub 822,25 zł*

*Wyższa z dwóch podanych kwot może zostać przyznana w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Za jaki okres przysługuje dodatek mieszkaniowy i kiedy jest wypłacany?
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wnioski można składać:

  1. Papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku, przy ul. Ratuszowej 1.
  2. Elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.